Close
返回澳門理工大學

2007/2008

姓名 論文名稱 人大複印資料
黃雁鴻 澳門史籍述略 港澳特區行政與社會
2008年第3期
婁勝華 博彩業高速發展的社會影響與政府管理的轉變 海外管理學
2008年第3期
婁勝華 回歸以來澳門公共行政研究學術進展 港澳特區行政與社會
2008年第4期
呂開顏
劉丁己
監管的經濟學理論分析:對博彩業監管的啟示 台、港、澳經濟
2008年第4期
鄞益奮 澳門社會政策中社會保險的錯位及其重構 海外財政與金融
2008年第5期
黃雁鴻 近十年來關於葡人入據澳門的史料研究綜述 港澳特區行政與社會
2008年第5期
曾忠祿 美國內華達州博彩區位法律及其對澳門的借鑒 海外法學
2008年第6期
蘇文欣
孫悅
澳門人的賭博行為及病態賭博對家庭功能之影響 港澳特區行政與社會
2008年第7期
Top Top