Close

Caligrafia Chinesa - Nível Avançado

林蔚文

曉出淨慈寺送林子方出行

吳佩蘭

李白黃鶴樓送孟浩然之廣陵

關潤蘭

酬樂無舟泊夜讀微之詩

盧燕蘭

游春詞

蘇惠冰

唐孟郊<<洛橋晚望>>七言絕句

李根蓮

唐巴陵夜別 高適別董大

陳少珍

泊秦准重送裴郎中貶吉州

洪淑賢

與吏郎中欽聽黃鶴樓上吹笛 山中問答

郭德貞

金陵渡

林榮光

登幽州台歌 哭晁卿衡

麥潔群

唐王之渙 <<登鸛雀樓>>

劉啟燊

<<三國演義>>卷首詞

梁志強

龜雖壽

朱梅珍

唐元結七絕 欸乃曲

張滿洪

容中行

Top Top